හැඳින්වීම

ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය ලිංගික හා අවබෝධය ලබාදිමටත් ඒ සඳහා වෛද්‍ය සහ උපදේශන සේවා ලබාදිමටත් ප්‍රමුඛතම කාර්යභාරයකට දායකවන ස්වේච්චා සංවිධානයකි. වර්ෂ 1953 දි පිහිටුවා ගන්නා ලද මෙම සංගමය මේ වනවිට වසර 65 කට අධික කාලයක් සිය විශ්වාසනීය මෙහෙවරේ නිරත වෙමින් සිටී. ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය සහ අයිතිවාසිකම් සම්බන්ධව ක්‍රියාත්මක වන ලොව විශාලතම රාජ්‍ය නොවන සංවිධානය වන සැළසුම්කල මාපිය භාවය පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයේ (IPPF) නිලලත් සාමාජිකත්වය අප සංගමයට හිමිව ඇත.

දැක්ම

අයිතිවාසිකමක් සේ සලකමින් ලිංගික හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය සැමට ලබා දීම.

මෙහෙවර

ස්වෙච්ඡාභාවය හා තිරසාරබව තවදුරටත් පවත්වා ගනිමින් ලිංගික හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය අයිතීන් පිළිබඳ හඩක් නැගීමෙන් ද ඒ හා සම්බන්ධ සේවා සැපයීමෙන්ද පුද්ගලයින්ගේ ජීවන තත්වය ඉහළ නැංවීම සඳහා ඔවුන්ගේ සම්බන්ධතාවන් වඩාත් යහපත් කිරීම.

ප්‍රකාශන

A reliable source of information on Reproductive Health

විශේෂයෙන්ම යෞවන යෞවනියන් ඇතුළු ප්‍රජාව තුළ, ලිංගික හා ප්‍රජනන සෞඛ්‍යය පිළිබඳ දැනුම වර්ධනය කිරීම ව්‍යාපෘතියෙහි අරමුණ වේ. වැඩිහිටි පරම්පරාවන්ගෙන් පැවැත එන සමාජ – සංස්කෘතික න්‍යායයන් අනුව, ලිංගික කටයුතු /ලිංගිකත්වය පිළිබඳ කරුණු සාකච්ඡා කිරීම තවදුරටත් තහනමක් වශයෙන් පවතී. තොරතුරු තාක්‍ෂණයේ සීඝ්‍ර දියුණුවත් සමඟ, තරුණ කොටස් විවිධ...

Happy Life

පුවත්

අපගේ නිෂ්පාදන

නිසි පවුල් සැලසුම්කරණයෙන් අනවශ්‍ය ගැබ්ගැනීම් වලකාගනීම තුලින් ගැබ්ගැනීම් අතර මනා පරතරයක් රඳවාගැනීමට කාන්තාවන් ට හැකියාවක් ලැබේ. ඔබ සඳහා සුදුසුම හා නිර්දේශිත නිෂ්පාදනය කුමක්ද යන්නත් භාවිතා කරන ආකාරයත් බලන්න

කොටස්කරුවන්

චිත්‍රණ තොරතුරු

ප්‍රධාන කාර්යාලය සහ පවුල් සෞඛ්‍ය මධ්‍යස්ථානය

6.898483

79.871045

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

http://www.fpasrilanka.org/sites/default/files/1_5.jpg

චින්තන මධ්‍යස්ථානය

7.301764

79.849607

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

http://www.fpasrilanka.org/sites/default/files/2_7.jpg

නුවරඑළිය

6.974986

80.770905

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

http://www.fpasrilanka.org/sites/default/files/nuwaraeliya.jpg

අම්පාර

7.289475

81.674140

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

http://www.fpasrilanka.org/sites/default/files/ampara.jpg

සීතාවක අවිස්සාවේල්ල

6.9545513

80.2133569

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

http://www.fpasrilanka.org/sites/default/files/fpa_0.jpg

මඩකලපුව

7.7341056

81.660985

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

http://www.fpasrilanka.org/sites/default/files/batticaloa.jpg

මාතර

5.954297

80.555469

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

http://www.fpasrilanka.org/sites/default/files/matara.jpg

කොග්ගල

5.989614

80.323543

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

http://www.fpasrilanka.org/sites/default/files/koggala_0.jpg

අප සොයාගන්න

37/27 බුලර්ස් පටුමග,

කොළඹ 07,

ශ්‍රී ලංකාව.

+94112555455

+94112580915 / 2556611

fpa@fpasrilanka.org

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

ප්‍රසිද්ධ සහ රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි දී වසා ඇත

Services Offered

No. 40, හලාවත පාර,

නයිනමඩම

0312255326

0312251251

chinthana@fpasrilanka.org

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

ප්‍රසිද්ධ සහ රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි දී වසා ඇත

Services Offered

G95/49,

Lady Maccullam drive,

නුවරඑළිය.

052 2 235 728, 052 4 925 024

suwasewa-n@fpasrilanka.org

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

ප්‍රසිද්ධ සහ රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි දී වසා ඇත

Services Offered

FPA සුව සේවා මධ්‍යස්ථානය,

BL/52, 6 වන පටුමග,

අම්පාර.

063 2 224 193, 063 4 926 664

suwasewa-a@fpasrilanka.org

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

ප්‍රසිද්ධ සහ රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි දී වසා ඇත

Services Offered

FPA සුවසේවා මධ්‍යස්ථානය,

BOI පෙදෙස,

සීතාවක, අවිස්සාවේල්ල.

0114377062

suwasewa-s@fpasrilanka.org

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

ප්‍රසිද්ධ සහ රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි දී වසා ඇත

Services Offered

FPA සුවසේවා මධ්‍යස්ථානය,

515/131,

තුන්වන හරස් වීදිය,

Lions Lane,

මඩකලපුව.

0652226163, 0654923800

suwasewa-b@fpasrilanka.org

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

ප්‍රසිද්ධ සහ රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි දී වසා ඇත

Services Offered

FPA සුවසේවා මධ්‍යස්ථානය,

“ධවල මන්දිරය”,

මැදවත්ත,

එළියකන්ද,

මාතර.

0412222929

suwasewa-m@fpasrilanka.org

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

ප්‍රසිද්ධ සහ රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි දී වසා ඇත

Services Offered

FPA සුවසේවා මධ්‍යස්ථානය,

BOI පෙදෙස,

කොග්ගල.

0914940853

suwasewa-k@fpasrilanka.org

සඳුදා - සිකුරාදා
පෙ.ව 8.30 - ප.ව 4.30

ප්‍රසිද්ධ සහ රජයේ නිවාඩු දිනයන්හි දී වසා ඇත

Services Offered
SSS

පණිවුඩ/ අදහස්/ ප්‍රකාශ/ යෝජනා