තරුණ තාක්ෂණික උපදේශක කමිටුව (YTAC) වනාහි යෞවනයන්ගේ ලිංගික හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍ය අයිතීන් (SRHR) පිළිබඳ අතිශය උද්යෝගයක් දක්වන යෞවනයන්ගේන් සැදුම්ලත් කණ්ඩායමකි. ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමයේ යොවුන් ස්වෙච්ජා සේවකයින් අතරින් අවුරුදු දෙකක කාල පරිච්ජේදයක් සඳහා තෝරා පත්කරගනු ලබන මෙම කණ්ඩායම (YTAC) දැනට මඩකළපුව, මාන්කුලම්, අම්පාර, කොග්ගල, නුවර-එළිය සහ මරදාන යන සේවා සැපයුම් ස්ථාන වල සහ ඒ අවට ප්‍රදේශවල යොවුන් කණ්ඩායම් සමඟ සම්බන්ධ වී සිටියි. YTAC හි ප්‍රධාන කාර්යභාරය වනුයේ තරුණයින් පදනම් කරගත් විශේෂ ආකල්පයක් ගෙන එමින් සංගමයේ උපායමාර්ගික කාර්යයන් පිළිබඳ ගැබුරු අවබෝධයක් ලබා දීම සහ යෞවනයන් පිළිබඳ වූ ක්ෂේත්‍රයේ වැඩසටහන් අධීක්ෂණයකොට ඇගයීමය. එසේම, යෞවනයන්ගේ අයිතියක් වශයෙන් ලිංගික හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට වසර පුරාම YTAC ස්වෙච්ජා ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදී සිටින අතර විශේෂයෙන්ම එච්.අයි.වී, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පදනම් කරගත් ප්‍රචණ්ඩත්වය වැනි වෙනත් ගැටලු සහ සමාජයේ කොන්වූ පුද්ගලයන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් සහය දැක්වීමට වෙනත් සංවිධාන සමග ජාලගතවී (Networks) ඇත. තවදුරටත් IPPF හි දකුණු ආසියානු කලාපීය තරුණ ජාලයේ පාර්ශවකරුවකු වශයෙන් සිටින අතර, කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර හමුවීම් සමුළු සඳහා ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමය නියෝජනය කරනු ලබයි.

Want to join as a youth volunteer?

Videos

Youth Views

තාරුණ්‍යය පුවත්

ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධනය

ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමයේ තරුණ තරුණයින් ජාතික තරුණ ප්‍රතිපත්තිය සකස් කිරීමේදී වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටුකරන ලදී (2011).

වැඩිදුර කියවන්න

එච්. අයි. වී. ආසාදිත හා ඉන් පීඩාවට පත් ළමුන් සමග කටයුතු කිරීම (2008-2012)

2008 දී, ශ්‍රී ලංකා පවුල් සංවිධාන සංගමයේ තරුණ තාක්ෂණික උපදේශන කමිටුව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් සදහා මුල පුරන ලදී. 

වැඩිදුර කියවන්න

මිතුරන් ඇති කර ගැනීම

රටේ ලිංගික හා ප්‍රජනක සෞඛ්‍යය සහ අයිතිවාසිකම් ආමන්ත්‍රණය කිරීමේ සිය ප්‍රයත්නයන්හිදී, තරුණ තාක්ෂණික උපදේශන කමිටුව අනෙකුත් සංවිධානවලට එක්වීම හා සහයෝගය දැක්වීම නොකඩවා සිදුකරයි.

වැඩිදුර කියවන්න

Be Inspired

With 1.8 billion youth aged 10 to 24 alive right now, its the largest global population of youth in history! To achieve the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) a set of Global Goals adopted by 193 countries, the passion and skills of youth are needed now more than ever. When given the opportunity, backing and space to make a difference, youth can and will rise to the occasion! See how empowering youth is helping address some of the most pressing global issues.