ஈஸி கிளைட் டிலே ஜெல்

ரூ. 120.00

நீண்ட உடலுறவுக்கு நீரில் கரைக்கும் கிரீம். இது 5% பென்சோகெய்ன் உள்ளடங்கியுள்ளது.